معرفی ايمني، بهداشت و محیط زیست شرکت پترو کویر آران:

ايمني به مجموعه تدابير، ‌اصول و مقرراتی گفته مي شود که با به كار گرفتن آنها بتوان نيروی انسانی و سرمايه را درمقابل خطـرات مختلف و محتمل در محيطهای صنعتی بنحو مؤثری حفظ و حراسـت نموده و يك محيط كاری بی خطر و سالم جهت افزايش كارآيـی كاركنان بوجود آورد. از طرفي ديگر ايمن كاركردن و جلوگيری از حوادث قبل از اينكه به يك ساختار تبديل شود، نيازمند فرهنگی مبتنی بر ايمنی است. لذا يكی از اهداف اساسی واحد ايمني امور HSE پتروکویر آران ايجاد و گسترش فرهنگ ايمني در بين تمامي كاركنان در جهت نيل به رسالت ايمني يعني "حادثه صفر" مي باشد. مدیریت HSE در شرکت بر این باور است که برای دست یابی به محیطی قابل قبول از لحاظ ایمنی باید در جهت تحقق دو الزام اساسی سیستم ایمنی یعنی فعا لیت های مهندسی و اقدامات مدیریتی که در نهایت منجر به کاهش چشمگیر حوادث می گردند٬ برنامه ریزی لازم صورت پذیرد.

 در این راستا می توان محور های کلی خط مشی ایمنی شرکت پتروکویر آران را به صورت ذیل بیان نمود:

- همراهی و هماهنگی  موثر مدیریت سازمان در مباحث ایمنی

- تدوین و توسعه روش های اجرایی ایمنی کار و تهیه تجهیزات مناسب

- نظارت مستمر واحد ایمنی در ارتباط با انجام تمامی امور اجرایی

- مستند سازی فعالیتها

- پیش بینی اقدامات ضروری بهنگام وقوع شرایط اضطراری

- تدوین شرح وظایف و مسئولیت ها در ارتباط با ایمن سازی محیط کار

- اعمال مراقبت و ممیزی های مستمر بر اجرای مطلوب امور

اهم فعالیت های اجرایی  HSE شرکت پتروکویر آران از بدو فعالیت تاکنون:

HSE Training آموزش  ایمنی

- تهیه جزوات آموزشی ایمنی با موضوعات مختلف از جمله  Housekeeping ،برق،ابزار دستی، ارگونومی ، کمک های اولیه بهداشتی ومحیط زیست وغیره.....

- تهیه Weekly plan آموزشی HSE

- آموزش کوتاه مدت و مفید کارکنان در قالب Toolbox meeting

- برگزاری دوره آموزشی واکنش در شرایط اضطرار برای کلیه کارگاه ها

- تهیه ماتریکس سالیانه آموزشی برای کارکنان

- برگزاری آموزش تئوری وعملی اطفاء حریق برای کلیه کارکنان سازمان

- تهیه فرمت گزارش خطرات بالقوه وآموزش کارکنان جهت ارتقاع ایمنی کار

- تهیه بروشورهای  آموزش ایمنی هفتگی

- تهیه  توصیه نامه های ایمنی هفتگی در قالب موضوعات ایمنی،بهداشتی،محیط زیستی  

- آموزش ایمنی به کلیه نفرات مرتبط با جابجایی دکل حفاری (قبل از شروع فعالیت)

Moving  Rigجابجایی دکل

- حضور HSE در خصوص جابجایی دکل های حفاری ونظارت بر کلیه عملیات  جابجایی

- تهیه کتابچه ایمنی در جابجایی دکل (درحال نگارش)

- تهیه دستورالعمل ایمنی وسایل  وادوات باربرداری

- دستورالعمل عمومی در جابجایی دکل های حفاری برای کلیه کارکنان مرتبط . (شرکتی وپیمانکار)

- برنامه منظم و از قبل پیش بینی شده  برای ارزیابی وکنترل خطرات  مسیر های تردد کلیه وسایط نقلیه سنگین

- مستندات تصویری

- توضیح شرح وظایف پرسنل تیم جابجایی  توسط سرپرست جابجایی ( قبل از شروع عملیات جابجایی) که شامل موارد زیر میباشد:

- هر فردی دارای چه وظایفی میباشد،شرح وظیفه افراد بصورت جداگانه توضیح داده شود.

- بررسی نقاط قوت وضعف (جابجایی قبل) توسط سرپرست جابجایی وبرگزاری جلسه توجیهی به منظور ارتقاء سطح آگاهی پرسنل ودستیابی به راهکار ها وشیوه صحیح وایمن در جابجایی های بعدی.

- توضیح کلیه خطرات مسیر حرکت وسایط نقلیه ترابری  ونحوه اسکورت کردن به روش صحیح آن به تیم جابجایی

- بازدید از جرثقیل های پیمانکار وتجهیزات باربرداری (طبق چک لیست تنظیم شده توسط  ایمنی شرکت پترو کویر)

- بررسی کلیه مسیر های مسافت کوتاه و بلند از نظر زاویه پیچ ها، طول مسیر جابجایی عرض جاده، استقامت جاده و پل ها و بررسی خطوط برق در طول جاده با توجه به ارتفاع  ومیزان شدت جریان آن.

- نظارت و کنترل مستقیم سرپرست جابجایی بر بارگیری وتخلیه  وسایل و قطعاتی که دارای ارزش مالی بالا و همچنین دارای تناژ بالا می باشند.

- اسکورت بارهایی که از اهمیت بالایی برخوردارند مانند دراووکس،ساب،فلورومخازن گل وغیره ........

- برگزاری جلسه توجیهی  راه کارهای ایمن  درخصوص محموله های ترافیکی وتناژ بالا برای پرسنل تیم جابجایی

- بررسی سرتیفیکت ها (گواهی سلامت جرثقیل ) ، بررسی مدارک اپراتوران جرثقیل (داشتن گواهینامه ویژه جرثقیل الزامی میباشد)

HSE Checklists&formats چک لیست های ایمنی /فرمت ها

- تهیه واجرایی کردن چک لیست ماهیانه  ماشین آلات سبک،نیمه سنگین

- تهیه واجرایی کردن چک لیست  ماهیانه بازرسی از جرثقیل های شرکت

- تهیه چک لیست ماهیانه بازرسی از وسایل وادوات جرثقیل ها مانند هوک،شگل ها،بلت و...

- تهیه چک لیست  هفتگی بازرسی از خاموش کننده های دستی

-  تهیه چک لیست بازرسی هفتگی از جعبه کمک های اولیه ومحتویات آن

- تهیه فرمت چک لیست های مورد نیاز  واجرایی کردن آن در کارگاه های تابع شرکت

- چک لیست بازرسی هفتگی  ایمنی از کلیه ابزار ودستگاه های برقی

- تهیه فرمت مخصوص لوازم استحفاظی فردی  برای کلیه کارگاه ها

- تهیه فرمت صورت جلسه ایمنی با سرپرستان کارگاه ها

 Risk assessments شناسایی وارزیابی خطرات

- تهیه واجرایی کردن برنامه هفتگی ایمنی در خصوص شناسایی وارائه راهکارهای مناسب جهت کنترل ریسک های سازمان

- شناسایی  و ارزیابی ریسک های محیط کار وارائه راهکارهای مناسب جهت کنترل

- تهیه دستورالعمل ماهانه ممیزی ایمنی،بهداشت ومحیط زیست برای کلیه کارگاه ها

دستورالعمل های HSE

- تهیه دستورالعمل ایمنی جهت  پیمانکاران وخودروهای استیجاری سبک ونیمه سنگین

- تهیه دستورالعمل جوشکاری/برشکاری

- تهیه دستورالعمل نحوه استفاده ایمن از باسکول

- تهیه دستورالعمل Housekeeping

- تهیه دستورالعمل ایمنی کار با ابزار دستی

Weekly/monthly report گزارش هفتگی/ماهیانه

- تهیه وارسال گزارش ماهانه HSE به ریاست محترم هیئت  مدیره

- تهیه گزارش تصویری از فعالیت های HSE

- تهیه وارسال گزارش هفتگی HSE به ریاست محترم هیئت  مدیره

- تهیه گزارش عملکرد سالیانه

Others سایر اقدامات

- اقدام ایمنی در خصوص اخذ گواهی سلامت جهت کلیه تجهیزات بالابر

- تهیه خاموش کننده های دستی برای دفاتر اداری، خوابگاه کیانپارس ،کارگاه ها برومی وهویزه،کارخانه مواد

- بررسی صلاحیت اپراتوران وسایط نقلیه نیمه سنگین،سنگین وسبک از نظر داشتن گواهینامه معتبر

- نظارت HSE برکلیه عملیات اجرایی  سیویل شرکتی /پیمانکار

- استفاده از ضریب ایمنی بالا در کلیه سیستم برق وروشنایی وادوات برقی در کارگاه های شرکت با استفاده از کلید های حفاظ جان تک وسه فاز واجرای سیستم ارتینگ.

- اجرایی نمودن سیستم تشویق وتنبیه توسط HSE

تهیه تابلوهای هشدار دهنده  ایمنی با موضوعات مختلف برای کارخانه مواد با متن فارسی وانگلیسی