این مخازن به شکل مکعبی و استوانه ای افقی وهمچنین قابل حمل با تریلر ، در احجام متنوعی در این کارگاه ساخته می شوند . مخازن مذکور جهت استفاده دردکل های حفاری نفت وصنایع مختلف وبرای ذخیره گازوئیل ، نفت سیاه ، بنزین و انواع سوخت بکار برده می شوند .