این مخزن کوچک جهت تخلیه سیمان کیسه ای ( جمبوبگ ) در سیلوهای حفاری بکار می رود بدین صورت که ابتدا کیسه های سیمان ازطریق هاپری که روی مخزن تعبیه گردیده ، واردشده و سپس توسط فشارهوا ازخروجی مخزن به سیلوهای بزرگترانتقال داده میشود . این مخزن استوانه ای و تحت فشار در احجام 5 الی 10 متر مکعب ساخته می شود.

پروژه انجام شده: ساخت یک دستگاه مخزن برش 8 مترمکعبی در سال 1391 برای شرکت SSCC