این دستگاه جهت ترکیب مایعات و پودرهای مورد استفاده دردکل های حفاری نفت ویا با کاربری مشابه درصنایع بکار برده می شود.این دستگاه دراحجام مختلف و مجهز به الکتروموتور ، گیربکس ، شافت و پروانه (Blade) جهت ترکیب مواد جامد بامایع ویا مایع با مایع و نیز الکتروموتور و پمپ جهت آبگیری و تخلیه مواد ترکیب شده ساخته می شود .

برخی از پروژه های انجام شده به شرح زیر می باشد :

    ساخت میکسر10 مترمکعبی درسال 1390 برای شرکت GWDC مجهزبه یک الکتروموتوروگیربکس

ساخت میکسر 75 متر مکعبی در سال 1391 برای شرکت SSCC مجهز به سه ست الکتروموتور و گیربکس و همچنین دارای دو دستگاه الکتروموتور و پمپ جهت آبگیری و تخلیه مخزن.