به منظور تمیزکاری، روغن کاری و سرویس لوله های حفاری، از پایپ راک یا همان خرک لوله های حفاری (Pipe: لوله حفاری، Rack: خرک) استفاده می شود. نحوه استفاده از این وسیله به این شکل است که لوله های حفاری در تعداد بالا و به صورت موازی روی پایپ راک قرار می گیرد و عملیات تمیزکاری و سرویس لوله ها انجام می پذیرد.